بارم بندی ریاضیات ۱

 

فصل

عناوین

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

reaze_1 

 اول

از اعداد طبیعی تا پایان اعداد اعشاری

۱/۵

۱

۲

اعداد حقیقی- تقریب های اعشاری اعداد حقیقی

۱

نمادها و زبان ریاضی

۱/۵

  دوم

از ابتدای فصل تا پایان تفاضل مجموعه ها

۱/۵

-

۱/۵

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

۱/۵

-

 سوم

توان رسانی وقواعدآن

۱/۵

۱

۲

نمادعلمی

۰/۵

ریشه گیری

۱/۵

 چهارم

تفریق و قرینة اعداد- تقسیم و معکوس اعداد

۰/۵

۲

۳ 

عبارت های جبری

۲/۵

اتحادها و تجزیه

۳

پنجم

معادله

۱

۱

۱/۷۵ 

رابطة خطی

۲/۵ 

از شیب تا پایان خط های عمود برهم

-

۲/۵ 

۲/۲۵ 

دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه

-

۱/۵ 

ششم

نسبت های مثلثاتی

-

۳ 

۲

هفتم

ازابتدای فصل تا پایان ساده کردن عبارت های گویا

-

۱/۵ 

۲ 

از ابتدای تقسیم چندجمله ای ها تا پایان فصل

-

۱/۵ 

هشتم

معادلات درجة دوم وحل آن ها

-

۳

۲

نهم

نامعادلات درجة اول

-

۲

۱/۵ 

جمع

۲۰ 

۲۰

۲۰ 

 

منبع : انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان غربی

نوشته شده در تاریخ شنبه یازدهم مهر 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()