11=2+9×1

222=33+9×21

3333=444+9×321

44444=5555+9×4321

555555=66666+9×54321

6666666=777777+9×654321

77777777=8888888+9×7654321

888888888=99999999+9×87654321

نوشته شده در تاریخ شنبه یازدهم مهر 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()