بارم بندی درس ریاضیات 2
.

فصل

عناوین مطالب

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

دنباله ها

2

1

2

تقریبات اعشاری

1

ریشه گیری وبه توان رسانی اعداد

2

دوم

رابطه وتابع - دامنه وبرد

2

1

3

توابع خطی

1

وارون یك رابطه - توابع یك به یك

1/5

بازه ومقدار تابع

1/5

سوم

توبع خاص

1

2/5

4

رسم نمودار برخی از توابع درجه دوم به كمك انتقال تابع2 f(x) = x

1

توابع گویا و رادیكالی

1

نامعادله و تعیین علامت

2

تعیین علامت چند جمله ای درجه دوم

2

چهارم

توابع نمایی

2

0/5

3

لگاریتم و تابع لگاریتمی

-

1

محاسبه لگاریتم یك عدد

-

1

قوانین لگاریتم ها وحل معادلات لگاریتمی

-

1

پنجم

زاویه و اندازه زوایا- واحد دیگری برای         اندازه گیری زاویه

-

1

4

شناخت دایره مثلثاتی وتعیین مقادیرآن

-

1

تابع مثلثاتی- منحنی توابع مثلثاتی

-

2

رابطه بین منحنی سینوسی و دایره مثلثاتی- كاربردهایی از مثلثات

-

2

ششم

تساوی و جمع دو ماتریس- ضرب عدد در ماتریس- قرینه ی ماتریس

-

1/5 

2

ضرب ماتریس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولی با استفاده از ماتریس

-

1/5

هفتم

شمارش- اصل ضرب

-

1

2

جایگشت

-

1

تركیب

-

1

جمع

20

20

20

 

منبع :  انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان غربی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه شانزدهم مهر 1388    | توسط: غ،خضرلوی اقدم    |    | نظرات()