تبلیغات
گروه آموزشی ریاضی استان آذربایجان غربی - آشنایی با گروه

اعضای گروه ، در سال تحصیلی 89 - 88 :

خانم وحیده یوسفی آذر 

 آقایان عارف بکتاش مطلق ، فرزاد جوادی و غلامرضا خضرلوی اقدم 

آدرس گروه :

ارومیه - خیابان امام - سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی - طبقه دوم  امتحانات -

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی استان - تلفن : ۲۲٤٩٨٢٤

روز های حضور :

یکشنبه : از ساعت  ۸  الی  ۱۲:۳۰   ،  سه شنبه : از ساعت  ۸  الی  ١١

آدرس ایمیل گروه : 

 mathgroh@yahoo.com